هاست لینوکس پربازدید SSD آلمان

در این بخش به هاست های لینوکس آلمان دسترسی دارید

500 مگابایت هاست لینوکس با CPanel

هارد SSD - سرعت 10 برابر هاست های معمولی


فضای میزبانی 500 مگابایت


پهنای باند ماهیانه نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل محبوب سی پنل (مناسب سایتهای پربازدید)


دارای SSL ساز رایگان دارای سایت ساز رایگان


هاست لینوکس 1 گیگ

هارد SSD - سرعت 10 برابر هاست های معمولی


فضای میزبانی 1024 مگابایت


پهنای باند ماهیانه نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل محبوب سی پنل (مناسب سایتهای پربازدید)


دارای SSL ساز رایگان دارای سایت ساز رایگان


هاست لینوکس 2 گیگ

هارد SSD - سرعت 10 برابر هاست های معمولی


فضای میزبانی 2000 مگابایت


پهنای باند ماهیانه نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل محبوب سی پنل (مناسب سایتهای پربازدید)


دارای SSL ساز رایگان دارای سایت ساز رایگان


هاست لینوکس 5 گیگ

هارد SSD - سرعت 10 برابر هاست های معمولی


فضای میزبانی 5000 مگابایت


پهنای باند ماهیانه نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل محبوب سی پنل (مناسب سایتهای پربازدید)


دارای SSL ساز رایگان


دارای سایت ساز رایگان


هاست لینوکس 10 گیگ

هارد SSD - سرعت 10 برابر هاست های معمولی


فضای میزبانی 10000 مگابایت


پهنای باند ماهیانه نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل محبوب سی پنل (مناسب سایتهای پربازدید)


دارای SSL ساز رایگان


دارای سایت ساز رایگان


هاست لینوکس 20 گیگ

هارد SSD - سرعت 10 برابر هاست های معمولی


فضای میزبانی 20000 مگابایت


پهنای باند ماهیانه نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل محبوب سی پنل (مناسب سایتهای پربازدید)


دارای SSL ساز رایگان


دارای سایت ساز رایگان


هاست لینوکس 40 گیگ

هارد SSD - سرعت 10 برابر هاست های معمولی


فضای میزبانی 40000 مگابایت


پهنای باند ماهیانه نامحدود


تعداد ساب دامین نامحدود


تعداد پارک دامین نامحدود


تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود


تعداد اکانت اف تی پی نامحدود


کنترل پنل محبوب سی پنل (مناسب سایتهای پربازدید)


دارای SSL ساز رایگان


دارای سایت ساز رایگان