هاست دانلود

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور هاستینگ ترک تجارت

هاست دانلود پلن DL-1
 • 5 گیگابایت

  فضا

 • نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • نامحدود
  تعداد اکانت FTP
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
 • نامحدود
  تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته
  پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • دارد
  قابلیت ارتقا
 • دارد
  قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست
  ديتابيس
 • بعد از پرداخت (آنی)

  تحويل
هاست دانلود پلن DL-2
 • 10 گیگابایت

  فضا

 • نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • نامحدود
  تعداد اکانت FTP
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
 • نامحدود
  تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته
  پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • دارد
  قابلیت ارتقا
 • دارد
  قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست
  ديتابيس
 • بعد از پرداخت (آنی)

  تحويل
هاست دانلود پلن DL-3
 • 15 گیگابایت

  فضا

 • نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • نامحدود
  تعداد اکانت FTP
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
 • نامحدود
  تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته
  پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • دارد
  قابلیت ارتقا
 • دارد
  قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست
  ديتابيس
 • بعد از پرداخت (آنی)

  تحويل
هاست دانلود پلن DL-4
 • 20 گیگابایت

  فضا

 • نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • نامحدود
  تعداد اکانت FTP
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
 • نامحدود
  تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته
  پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • دارد
  قابلیت ارتقا
 • دارد
  قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست
  ديتابيس
 • بعد از پرداخت (آنی)

  تحويل
هاست دانلود پلن DL-5
 • 30 گیگابایت

  فضا

 • نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • نامحدود
  تعداد اکانت FTP
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
 • نامحدود
  تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته
  پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • دارد
  قابلیت ارتقا
 • دارد
  قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست
  ديتابيس
 • بعد از پرداخت (آنی)

  تحويل
هاست دانلود پلن DL-6
 • 40 گیگابایت

  فضا

 • نامحدود
  ترافیک ماهیانه
 • نامحدود
  تعداد اکانت FTP
 • نامحدود
  تعداد ساب دامین
 • نامحدود
  تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته
  پشتیبانی آنلاین
 • سی پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • دارد
  قابلیت ارتقا
 • دارد
  قابلیت لیچر
 • در صورت درخواست
  ديتابيس
 • بعد از پرداخت (آنی)

  تحويل